Ouders / Ouderraad

Ouderraad

 
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging waar u als ouder / verzorger lid van bent. De ouderraad ondersteunt de school bij de organisatie van een groot aantal activiteiten, zoals Sinterklaas, de Kerstviering, carnaval, de open avond, excursies en sportdagen. Deze samenwerking tussen school en ouders is essentieel en bevordert het welbevinden van de kinderen.
 
De ouderraad vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. Daarnaast is er per activiteit een werkgroep bestaande uit teamleden en ouders. Ook zijn er per klas twee klassenouders. Zij zijn eveneens onmisbaar voor diverse hand- en spandiensten zoals het regelen van vervoer bij uitstapjes en excursies. 

De ouderraad organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering. Deze is meestal gekoppeld aan een speciaal thema. Afgelopen schooljaren is er o.a. aandacht besteed aan de Vreedzame School, internet gebruik en cyberpesten, het anti-pest protocol, rekenen, ontwikkelingsperspectieven, het leesprotocol, de taalontwikking van kinderen van 0 tot 13 jaar. 
 
Veel ouders helpen regelmatig mee op school. Wij zijn hier heel blij mee.  Deze betrokkenheid met de school van uw kind is niet alleen fijn voor de leerkrachten maar ook voor uw kind.

De ouderraad levert een belangrijke bijdrage bij
  • het organiseren van extra activiteiten voor de kinderen, al dan niet in samenwerking met leerkrachten
  • het bieden van ondersteuning aan leerkrachten
  • het vertegenwoordigen van de belangen van ouders.
De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaarU bent als ouder / verzorger van een kind op onze school dan ook van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De data staan in de kalender en het Hiërogliefje.

De voorzitter van de Ouderraad is Carola Hurkx, telefoon 06 - 27838743
De functies van secretaris en penningmeester zijn vacant.

Namens het team van SBO de Piramide hebben Neeltje Daniels en Nanne van de Ende zitting in de ouderraad.

Om alle activiteiten en extraatjes te financieren, wordt jaarlijks aan alle ouders / verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is voor 2018-2019 vast gesteld op € 36,00 per leerling per schooljaar. De ouders / verzorgers krijgen bij aanvang van ieder schooljaar een brief met het verzoek deze bijdrage per bank over te maken op het rekeningnummer van de ouderraad.

Activiteiten waarbij de ouderraad ondersteuning biedt
 
Informatieavond voor onder-, midden- en bovenbouw
Kinderboekenweek
Nationaal Schoolontbijt
Viering Sinterklaas
Viering Kerst
Jaarvergadering / thema-avond ouderraad
Viering Carnaval
Open avond
Schoolfotograaf
Bovenbouwdagen
Schoolreis (onder-, midden- en bovenbouw)
Sportdag (onder-, midden- en bovenbouw)
Afscheid schoolverlaters
Nieuwe groependag
Festiviteiten rondom afscheid en jubileum
Plastificeren schoolboeken
Kriebelteam (= controle en nacontrole hoofdluis na iedere vakantie)
Verkeersdag en verkeersactiveiten

Download hier het betalingsverzoek voor schooljaar 2018-2019.
Leerlingen die gedurende het schooljaar instromen, betalen naar rato (d.w.z. voor de periode dat zij op De Piramide zitten).